§ 1
Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu działającego pod adresem www.rkmedica.pl oraz administratorem danych osobowych jest: RK MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-243) przy ul. Uniwersyteckiej 18 lok. 25, KRS: 0000984108 (dalej: Operator).
2. Dane osobowe wykorzystywane są w szczególności w celu obsługi zapytań przez formularz, realizacja zamówionych usług, prezentacji ofert i innych materiałów marketingowych, informowaniu o istotnych zmianach.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w szczególności poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), (dalej: RODO), z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administratorem danych osobowych jest Operator serwisu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy, świadczenia usług oraz nawiązania współpracy w pozostałym zakresie.

4. Cel oraz okres przetwarzania danych osobowych:
a) marketing – do czasu wycofania zgody, 
b) realizacji umowy i świadczenia usług – przez czas świadczenia usług lub realizacji umowy,
c) prowadzenia korespondencji – przez okres prowadzenia korespondencji oraz do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych,
d) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia, 
e) dokonywania rozliczeń – do upływu terminu przedawnienia, 
f) obsługi zgłoszeń, reklamacji, zapytań – przez okres obsługi oraz do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tym związanych,
g) zapewnienia bezpieczeństwa w sieci – przez okres umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji,
h) Udostępnianie danych na żądanie uprawnionych podmiotów – do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub możliwości nałożenia kar administracyjnych. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, i f RODO. 

6. Jeżeli Operator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, taka zgoda  może zostać wycofana w każdym czasie. Może to skutkować utratą dostępu do świadczenia wykonywanego na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez przed jej wycofaniem.

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 7 odbywa się poprzez kontakt z Administratorem. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości (art. 12 ust. 6 RODO). 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności: 
a) świadczące usługi prawne oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
b) świadczące usługi księgowe, 
c) świadczące usługi podatkowe, 
d) świadczące obsługę korespondencji, 
e) świadczące usługi marketingowe i analityczne, 
f) podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

10. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), chyba, że będzie to niezbędne z uwagi na fakt korzystania przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez globalnych dostawców, w tym w szczególności Google Ireland Limited, dla usług Google Ads i Google Analytics oraz oraz Meta Platforms Ireland Limited dla usług Facebook oraz usług Instagram.W tym przypadku dane będę przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, które są dostępne na stronie aktów prawnych Unii Europejskiej: Decyzja 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r.

11. Wobec użytkowników serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług oraz marketingu bezpośredniego. Profilowanie polega na automatycznym odczytywaniu zainteresowań użytkownika i ma na celu jedynie lepsze dopasowanie świadczonych usług do jego potrzeb. Profilowanie ma wpływ na przedstawiane reklamy, lecz nie wywołuje skutków prawnych, jak również nie jest oparte o dane wrażliwe.

12. Na działanie Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 3
Metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Operator stosuje różne mechanizmy ochrony danych, w tym w szczególności:
a) miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL),
b) dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
c) dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera,
d) tworzone są kopie bezpieczeństwa,
e) Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne,
f) w celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych, Operator stosuje hasła złożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, nie krótsze niż 8 znaków.

§ 4
Hosting

1. Serwis jest utrzymywany na serwerach operatora: nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2,  30-727 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca kapitał zakładowy w  wysokości 57.600.000,00 zł.
2. Pod adresem https://www.nazwa.pl/ możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

§ 5
Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis zapisuje informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 6
Logi systemowe

1. Operator w sposób automatyczny tworzy dzienniki bezpieczeństwa (logi systemowe) oraz statystyki korzystania z serwisu które zawierają informacje o niektórych zachowaniach użytkowników. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Zapisowi podlegają:
a) zasoby określone identyfikatorem URL,
b) czas nadejścia zapytania od użytkownika i odpowiedzi do użytkownika,
c) identyfikator urządzenia klienta,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik na innej stronie internetowej,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie publicznej sieci internetowej IP,
h) informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie w celu oceny prawidłowego rozmieszczenia elementów strony.

3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi serwis. 

§ 7
Pliki cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). 

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. Operator wykorzystuje pliki cookies w szczególności w celu:
a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, 
b) zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych serwisu, np. Google Analytics, 
c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkowników z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
d) poprawnego konfigurowania wybranych funkcji serwisu 
e) dostosowania zawartości strony  internetowej serwisu do preferencji użytkowników oraz ułatwić im korzystanie ze strony, 
f) utrzymywania sesji po zalogowaniu do serwisu,
g) zapamiętywania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu,
h) rozpoznawania urządzeń użytkowników oraz ich lokalizowania i wyświetlania strony internetowej dostosowanej do ich  potrzeb.

6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, jednakże użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Należy pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane za zgodą użytkownika w jego urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Operatorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm Google Ireland Limited, dla usług Google Ads i Google Analytics oraz Meta Platforms Ireland Limited dla usług Facebook oraz usług Instagram.

9. Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.

10 Operator korzysta z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić użytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w serwisie. Technicznym warunkiem takich działań jest włączenie obsługi plików cookie.

11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki lub wyłączyć obsługę plików cookies klikając na link „Ustawienia cookies” zamieszczony w stopce strony internetowej. Należy tutaj zastrzec, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Operatora.

12. W celu zarządzania ustawienia cookies w przeglądarce, należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcją:
a) Microsoft Edge
b) Microsoft Internet Explorer
c) Google Chrome
d) Mozilla Firefox
e) Safari (macOS)
f) Opera
g) Brave
h) Google Chrome (Android)
i) Google Chrome (iOS iPhone)
j) Mozilla Firefox Mobile (Android)
k) Apple Safari (iOS iPhone)
l) Samsung Internet (Mobile)
m) Brave Mobile (Android)
n) Windows Phone 7

§ 8
Zmiany polityki prywatności

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, w szczególności jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronach internetowych serwisu, jak również w celu usprawnienia działania samej strony internetowej.

2. Aktualna wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r.